De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR)

De  MR is opgericht op basis van de "Wet Medezeggenschap Onderwijs". De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Zij heeft als taak om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren en om directievoornemens te beoordelen, steeds vanuit de belangen van het personeel en van de ouders en hun kinderen.
 
Een reglement regelt de taken en bevoegdheden van de MR. Soms heeft de directie advies nodig van de MR en soms instemming, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen waarover advies of instemming moet worden verleend, zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van ouders en leerkrachten in de MR zijn hierin soms verschillend.
De MR publiceert notulen op de site. Alle ouders mogen MR-vergaderingen als toehoorder bijwonen omdat ze openbaar zijn.  U kunt ons bereiken via mr.odaschool@meerderweert.nl 

De MR bestaat uit acht personen;  vier leerkrachten en vier ouders:
 
 
Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:
begroting, formatieplan, schoolgids, schoolontwikkeling, vakantierooster.
 
Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021:   
maandag 21 september, Odaschool Anjelierstraat
dinsdag 17 november, OBS De Uitkijktoren
donderdag 21 januari, Odaschool Anjelierstraat
maandag 22 maart, OBS De Uitkijktoren
dinsdag 11 mei, Odaschool Anjelierstraat
donderdag 24 juni, OBS De Uitkijktoren