De medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR)

De  MR is opgericht op basis van de “Wet Medezeggenschap Onderwijs”. De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Zij heeft als taak om de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren en om directievoornemens te beoordelen, steeds vanuit de belangen van het personeel en van de ouders en hun kinderen.
 
Een reglement regelt de taken en bevoegdheden van de MR. Soms heeft de directie advies nodig van de MR en soms instemming, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen waarover advies of instemming moet worden verleend, zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van ouders en leerkrachten in de MR zijn hierin soms verschillend.
De MR publiceert notulen op de site. Alle ouders mogen MR-vergaderingen als toehoorder bijwonen omdat ze openbaar zijn.  U kunt ons bereiken via  mr@odaschoolweert.nl

De MR bestaat uit acht personen;  vier leerkrachten en vier ouders.

1e rij:
Joyce Boer (PMR voorzitter), Silvie Smeets (PMR secretariaat), Alain van Oorsouw (OMR); Malou Lauwerijssen-Stals (OMR)
2e rij:
Frank van Engelen (OMR), Janne Goijens (PMR), Annie Verkennis (PMR), Nicole Weijers (OMR)
OMR = ouder MR , PMR  = personeel MR

Onderwerpen die dit schooljaar onder andere aan bod komen zijn:
begroting, formatieplan, schoolgids, schoolontwikkeling, vakantierooster.
 
 
Vergaderdata MR schooljaar 2016-2017:   
10 oktober 2016
17 november 2016
16  januari 2017
20 maart 2017
11 mei 2017
26 juni 2017