De missie en visie van de ODA-school


 
Onze school is gelegen in de wijk Boshoven, waar wij steeds meer samenwerken met diverse pedagogische partners zoals Humanitas . Onze leerlingenpopulatie krimpt licht, ligt rond de 460 leerlingen en is verdeeld over 18 groepen. De inhoud en vorm van ons onderwijs met de daarbij horende resultaten sluiten aan bij de wensen van onze leerlingen, hun ouders en de eisen die daaraan gesteld worden.
 
Onze leerlingen worden voorbereid op de maatschappij van de toekomst. Onze leerlingen ontwikkelen zich primair in de kernvakken, taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar worden ook uitdrukkelijk uitgedaagd om zich te ontwikkelen in de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’.
Onze leerlingen herkennen problemen, weten deze te communiceren en zoeken naar creatieve en strategische oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Ze reflecteren op hun eigen handelen, kunnen en durven door de bril van een ander te kijken en hebben het vermogen om (informatie)bronnen op waarde in te schatten. Onze leerlingen leren steeds beter in te schatten wat gewenst gedrag is en hebben inzicht en respect voor andere culturen. Onze leerlingen kunnen goed omgaan met ICT, vooral met sociale media en internet. Zij leren wat de kansen en gevaren van ICT kunnen zijn.
 
 
Wij bereiken dit door:
  • In alle opzichten uit te gaan van het kind, haar basisbehoeften en talenten.
  • Een beredeneerd aanbod van kernvakken en vaardigheden van de 21e eeuw.
  • Het verder uitbouwen van coöperatief leren inclusief rijke feedback en feedforward.
  • De inzet van ICT verder uitbouwen en verdiepen (ICT, sociale media en informatievaardigheden).
  • Het verder uitbouwen van opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht lesgeven.
  • Het bieden van Passend Onderwijs. Voortzetten van de kwalitatieve ondersteuning aan de leerlingen met een verhoogde ondersteuningsbehoefte. Expliciet aandacht voor een passend onderwijsaanbod voor de toptalenten.
  • Structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden, in een cultuur van professionele ontwikkeling van en met elkaar.
  • Samenwerking, verbinding en goede communicatie met onze ouders, partners en omgeving.